NL 

 FR 

 DE 

 EN 

.

Wat is de EZVK ?

De Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) is een dekkingsdocument dat essentieel is voor burgers van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die naar een andere lidstaat reizen of er tijdelijk verblijven. De kaart geeft u het recht op verzorging in de volgende landen :

Australië*Luxemburg
Bulgarije*Malta
Cyprus **Nederland
DenemarkenNoord-Macedonië
DuitslandNoorwegen
EstlandOostenrijk
FinlandPolen
FrankrijkPortugal
GriekenlandRoemenië
HongarijeSlovakije
IerlandSlovenië
IjslandSpanje
ItaliëTsjechische republiek
KroatiëVerenigd-Koninkrijk
LetlandZweden
LiechensteinZwitserland
Litouwen

De EZVK is individueel, op naam en gratis. Ieder gezinslid moet zijn eigen kaart hebben, ook de kinderen.

*De EZVK is geldig in Australië, ook al maakt dit land geen deel uit van Europa. Meer informatie vindt u hier.

**De kaart is niet geldig in het Turkse deel van Cyprus.

 

Waarvoor dient de EZVK ?

Aan de hand van de EZVK kunt u aantonen dat u verzekerd bent en dat de medisch noodzakelijke verzorging die u gedurende uw tijdelijk verblijf in het buitenland hebt genoten, financieel ten laste genomen kan worden onder dezelfde voorwaarden als die voor een verzekerde uit dat land.

De kaart is enkel geldig in het OPENBAAR gezondheidsstelsel.

Opgelet, de EZVK :

 • kan niet worden gebruikt voor kosten van privéverzorging;
 • is geen alternatief voor een reisverzekering zoals MUTAS;
 • dekt geen repatriëring, noch het verlies/de diefstal van bezittingen;
 • dekt uw kosten niet indien u specifiek reist om een medische behandeling te verkrijgen;
 • is geen garantie voor de kosteloosheid van de diensten. Gezondheidsstelsels variëren van land tot land en voor diensten die in uw land gratis zijn, moet in een ander land misschien wel worden betaald.

 

Welke informatie staat er op de EZVK ?

Op de Europese Ziekteverzekeringskaart staan enkel de naam en voornaam van de kaarthouder, zijn persoonlijk identificatienummer, zijn geboortedatum en de einddatum van de geldigheidsperiode van de kaart. Er staan geen medische gegevens op vermeld.

 

Wat is de geldigheidsduur van de kaart ?

De kaarten die in België worden afgeleverd, zijn 2 jaar geldig. De geldigheidsdatum staat rechts beneden op de kaart.

 

Hoe wordt de EZVK gebruikt ?

 • Leg uw EZVK voor aan de OPENBARE zorgverstrekker/het OPENBAAR ziekenhuis : 
  • Toon uw EZVK om te bewijzen dat u gedekt wordt door de ziekteverzekering van uw land. In de meeste gevallen zult u niet het volledige bedrag van de geneeskundige verzorging moeten betalen. De medische kosten zullen rechtstreeks tussen de gezondheidsautoriteiten van het land waar u verblijft en uw ziekenfonds worden geregeld. Het zou kunnen dat er nog een persoonlijk aandeel voor uw rekening valt. Ga na bij uw ziekenfonds of er a posteriori  nog een bijkomende terugbetaling mogelijk is.
 • dien de EZVK wordt geweigerd omdat : 
  • het ziekenhuis/de verstrekker niet tot de openbare gezondheidssector behoort 
  • de verzorging niet door de EZVK wordt gedekt (geplande verzorging, niet terugbetaalbaar, …) 

Raden we u aan steeds alle originele medische documenten (kassatickets, voorschriften van een arts en medische verslagen, …) te bewaren en een aanvraag om terugbetaling a posteriori bij uw ziekenfonds in te dienen.

Belangrijk : als lid van de Neutrale Ziekenfondsen geniet u automatisch dringende medische bijstand dankzij Mutas. In geval van ziekenhuisopname hoeft u alleen maar Mutas te bellen binnen de 48 u. Meer informatie over deze dienst vindt u hier.

 

Hoe komt u aan uw EZVK ?

Indien uw bijdrage in het kader van de verplichte ziekteverzekering in orde is, kunt u deze kaart gratis op verschillende manieren bij uw ziekenfonds aanvragen.

Online aanvraag :

 1. Afspraak op het online loket van uw ziekenfonds.
 2. Surf naar het deel dat aan de EZVK is gewijd.
 3. Volg de instructies om het formulier voor online aanvraag in te vullen.
 4. Ga na of u wel alle vereiste informatie hebt meegedeeld.
 5. Zodra de aanvraag is ingediend, wordt uw EZVK u toegestuurd via de post op het adres dat u hebt meegedeeld. In uw online loket zal ook een pdf-versie van de kaart ter informatie beschikbaar zijn.

Persoonlijke aanvraag :

Contacteer uw ziekenfonds :

 • telefonisch
 • via e-mail
 • of maak een afspraak in een kantoor van uw ziekenfonds

 

Wat moet u doen indien u uw EZVK vergeet/verliest ?

Hebt u uw kaart vergeten of verloren, dan kunt u uw ziekenfonds vragen om u een getuigschrift van vervanging van de EZVK te faxen of te mailen. Dit getuigschrift geeft u dezelfde rechten als uw kaart.

 

Wat indien ik zonder de kaart reis en geneeskundige verzorging nodig heb ?

Het feit dat u niet in het bezit bent van de kaart, weerhoudt u er niet van om medisch noodzakelijke of dringende zorg te ontvangen tijdens uw reis. Zonder de kaart moet u de rekeningen betalen en vervolgens een terugbetalingsaanvraag indienen bij uw ziekenfonds. Zorg ervoor dat u alle bewijzen en documenten bewaart (facturen, betalingsbewijzen, voorschriften, medische verslagen, enz.) die aantonen dat u medische zorg hebt ontvangen. Meer informatie hierover is hier  beschikbaar.

Het feit dat u al in het buitenland bent, belet u niet om een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan te vragen. Voor meer informatie kunt u hier kijken.

Onthoud dat als u een lid bent van de Neutrale Ziekenfondsen, u kunt rekenen op dringende medische bijstand in het buitenland via onze alarmcentrale MUTAS.

Let op: de criteria voor in aanmerking te komen voor MUTAS-reisbijstand staan vermeld in Artikel 34 van de statuten van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen en zijn hier beschikbaar.

 

Wat kan ik doen indien mijn ziekenfonds me geen EZVK wil afleveren ?

Een Europese Ziekteverzekeringskaart, of bij gebrek daaraan een voorlopig vervangingsgetuigschrift indien de kaart niet meteen beschikbaar is, wordt u afgeleverd op voorwaarde dat uw verplichte verzekering in orde is bij uw ziekenfonds. 

Is dit niet het geval, dan kunt u in beroep gaan door een klacht neer te leggen bij Solvit.

 

Wetgeving

Art.19, §1 en art.27, §1 Vo. 883/2004, 29/4/2004: inzake het recht op zorg in het buitenland.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883

Art.25, A, §3 Vo. 987/2009, 16/9/2009: inzake het document (EZVK) zelf.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0987

 

Interessante links

RIZIV :

RIZIV - Vakantie in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland

 

Europese Commissie :

Europese Commissie- De Europese ziekteverzekeringskaart

 


 

 NL 

 FR 

 DE 

 EN 

.

 

What is the EHIC?

he European Health Insurance Card (EHIC) is a cover document that is essential for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland who are travelling or temporarily residing in another member country.. It gives you the right to be treated in the following countries:

GermanyLiechtenstein
Australia*Lithuania
AustriaLuxembourg
BulgariaNorth Macedonia
Cyprus**Malta
CroatiaNorway
DenmarkThe Netherlands
SpainPoland
EstonaePortugal
FinlandCzech Republic
FranceRomania
GreceUnited Kingdom
HungarySlovakia
IrelandSlovenia
IcelandSweden
ItalySweden
Latvia

The CEAM is individual, nominative and free. Each member of the family must have their own, including children.

*The EHIC is valid in Australia, even if this country is not part of Europe. You will find more information here.

 

What is the EHIC for ?

It allows you to prove that you are insured and allows you to benefit from financial coverage for health care that becomes medically necessary during your temporary stay, under the same conditions as a policyholder in the country.

The EHIC is only valid in the PUBLIC health system.

Warning the EHIC:

 • cannot be used to cover private healthcare costs;
 • is not an alternative to travel insurance, such as MUTAS;
 • does not cover repatriation or loss/theft of property;
 • does not cover your health costs if you are travelling specifically to receive medical treatment;
 • does not guarantee free services. Health systems vary from country to country, and services that cost nothing in your country may cost you money in another.

 

Which information appears on the EHIC?

The European Health Insurance Card contains only the card holder's first and last name, their personal identification number, their date of birth and the card's expiry date. It does not contain any medical data.

 

How long is it valid?

Cards issued by Belgium have a validity period of 2 years. The date is indicated at the bottom right of the card.

 

How do you use the EHIC?

 • Present your EHIC to the public healthcare provider/hospital: 
  • Present your EHIC to prove that you are covered by your country's health insurance. In most cases, you will not pay for medical care in full. Medical costs will be settled directly between the health authorities of the country you are visiting and your health insurance company. However, a personal contribution may remain your responsibility. Check with your health insurance if an additional refund is possible afterwards.
 • If the EHC is refused:  
  • Because the hospital/provider is not part of the public health sector public 
  • Because the care is not covered by the EHIC (planned care, non-refundable,…)   

We advise you to always keep all original medical documents (receipts, medical prescriptions and medical reports, etc.) and to submit a refund request to your health insurance company afterwards.

Important :  As a member of a Neutral health insurance company, you automatically benefit from urgent medical assistance abroad thanks to Mutas. You just need to call Mutas within 48 hours in the event of hospitalisation. More information about this service here.

 

How do you obtain the EHIC

If you are up-to-date with compulsory health insurance contributions, you can obtain this card free of charge from your health insurance company in different ways.

Online request

 1. Go to your Guichet on line health insurance company's online counter
 2. Look for the section dedicated to the EHIC
 3. Follow the instructions to complete the online application form
 4. Make sure you provide all required information
 5. Once the application has been submitted, your EHIC will be sent to you by post to the address you provided. A pdf version of the map will also be available for information purposes in your online counter.

Request in person

Contact your health insurance company:

 

What should you do if you lose/forget your EHIC ?

If you have misplaced or lost your card, you can ask your health insurance company to send you a replacement EHIC certificate by fax or email. This certificate will give you the same rights as your card.

 

What should I do if I travel without my card and I need medical treatment?

Not being in possession of the card does not prevent you from benefiting from treatment that becomes medically necessary or urgent during your trip. Without the card, you will have to pay the bills and then submit a subsequent refund request to your health insurance company. Be sure to keep all proof and documents (invoices, receipts, prescriptions, medical reports, etc.) that prove that you received medical care. More information on this here.

Please note that the fact that you are already abroad does not prevent you from applying for a European Health Insurance Card (EHIC). To find out more, please see the information here.

Don't forget that as a member of Neutral health insurance company, up-to-date with contributions, you can benefit from urgent medical assistance abroad via our MUTAS alarm center..

Attention : Please note: The criteria to be met to be eligible for MUTAS travel assistance are set out in Art. 34 of the statutes of the National Union of Neutral health insurance companies and are available here.

 

What are my options if my health insurance company refuses to grant me an EHIC?

A European health insurance card, or in the absence of a card, a temporary replacement certificate if the card is not immediately available, is provided to you provided that you are in good standing with your compulsory insurance with your health insurance company.

Otherwise, you have the right to appeal by filing a complaint with Solvit. .

 

Legislation

Article 19, paragraph 1 and Article 27, paragraph 1 of the Regulations 883/2004 dated April 29th 2004 : concerning the right to health care abroad.  

Article 25, section A, paragraph 3 of the 987/2009 Regulations dated 16/9/2009 : regarding the  (EHIC) document

 

  

 

Useful links

INAMI

INAMI -  Vacances dans l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse

 

European Commission

Commission Européenne - La carte européenne d’assurance maladie

 


 

 NL 

 FR 

 DE 

 EN 

.

 

Was ist die Europäische Krankenversicherungskarte ?

Die Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK) ist ein Deckungsdokument, das für Bürger der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Schweiz, die in ein anderes Mitgliedsland reisen oder sich dort vorübergehend aufhalten, von entscheidender Bedeutung ist. Sie gibt ihnen das Recht, in den folgenden Ländern behandelt zu werden :

Australien*Niederlande
BulgarienNordmazedonien
DänemarkNorwegen
DeutschlandÖsterreich
EstlandPolen
FinnlandPortugal
FrankreichRumänien
GriechenlandSchweden
IrlandSchweiz
IslandSlowakei
ItalienSlowenien
KroatienSpanien
LettlandTschechische Republik
LiechtensteinUngarn
LitauenVereinigtes Königreich
LuxemburgZypern**
Malta

Die EKVK ist individuell, auf den Namen lautend und kostenlos. Jedes Familienmitglied muss eine eigene EKVK haben, auch die Kinder.

*Die EKVK ist in Australien gültig, auch wenn das Land nicht zu Europa gehört. Weitere Informationen dazu finden Sie hier  (Text nur verfügbar auf Niederländisch oder Französisch).

**Die Karte ist im türkischen Teil Zyperns nicht gültig.

 

Wozu dient die EKVK ?

Mit ihr können Sie nachweisen, dass Sie versichert sind, und Sie haben Anspruch auf eine finanzielle Übernahme der medizinisch notwendigen Leistungen während Ihres vorübergehenden Aufenthalts zu denselben Bedingungen wie ein einheimischer Versicherter.

Die EKVK ist nur im ÖFFENTLICHEN Gesundheitswesen gültig.

Achtung: Die EKVK :

 • kann nicht zur Deckung der Kosten für private medizinische Leistungen verwendet werden;
 • ist keine Alternative zu einer Reiseversicherung wie MUTAS (Text nur verfügbar auf Niederländisch oder Französisch);
 • deckt nicht den Rücktransport oder den Verlust/Diebstahl von Eigentum ;
 • deckt Ihre Gesundheitskosten nicht ab, wenn Ihre Reise dazu dient, sich einer medizinischen Behandlung zu unterziehen.
 • garantiert nicht, dass die Leistungen kostenlos sind. Die Gesundheitssysteme sind von Land zu Land unterschiedlich und Leistungen, die in Ihrem Land nichts kosten, können in einem anderen Land kostenpflichtig sein.

 

Welche Informationen stehen auf der EKVK ?

Die Europäische Krankenversicherungskarte enthält nur den Vor- und Nachnamen des Karteninhabers, seine persönliche Identifikationsnummer, das Geburtsdatum sowie das Datum, an dem die Gültigkeit der Karte endet. Sie enthält keinerlei medizinischen Daten.

 

Wie lange ist das Europäische Krankenversicherungskarte gültig ?

Von Belgien ausgestellte Karten haben eine Gültigkeitsdauer von 2 Jahren. Das Datum steht in der unteren rechten Ecke der Karte.

 

Wie benutze ich die EKVK ?

 • Legen Sie Ihre EKVK dem ÖFFENTLICHEN Gesundheitsdienstleister/Krankenhaus vor : 
  • Legen Sie Ihre EKVK vor, um zu beweisen, dass Sie in Ihrem Land krankenversichert sind. In den meisten Fällen werden Sie nicht für die gesamte medizinische Versorgung aufkommen müssen. Die medizinischen Kosten werden direkt zwischen den Gesundheitsbehörden des Landes, das Sie besuchen, und Ihrer Krankenkasse abgerechnet. Es kann jedoch sein, dass Sie einen persönlichen Anteil übernehmen müssen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse, ob eine zusätzliche Erstattung im Nachhinein möglich ist.
 • Wenn die EKVK abgelehnt wird : 
  • weil das Krankenhaus/der Gesundheitsdienstleister nicht Teil des öffentlichen Gesundheitswesens ist 
  • weil die Leistungen nicht durch die EKVK abgedeckt sind (geplante Behandlungen, nicht erstattungsfähige Behandlungen usw.) … 

… empfehlen wir Ihnen, stets alle medizinischen Originaldokumente (Kassenbelege, ärztliche Verschreibungen und Arztberichte, ...) aufzubewahren und bei Ihrer Krankenkasse einen Antrag auf nachträgliche Erstattung zu stellen.

Wichtig: Als Mitglied der Neutralen Krankenkassen kommen Sie dank Mutas automatisch in den Genuss dringender medizinischer Hilfe im Ausland. Sie müssen Mutas nur innerhalb von 48 Stunden anrufen, wenn Sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie hier (Text nur verfügbar auf Niederländisch oder Französisch).

 

Wie erhalte ich die EKVK ?

Wenn Sie im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung beitragspflichtig sind, können Sie diese Karte auf verschiedene Weise kostenlos bei Ihrer Krankenkasse abholen.

Online beantragen :

 1. Online beantragen
 2. Besuchen Sie den Online-Schalter Ihrer Krankenkasse.
 3. Suchen Sie den Abschnitt zur EKVK
 4. Folgen Sie den Anweisungen, um das Online-Antragsformular auszufüllen
 5. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Angaben vollständig sind
 6. Sobald Sie den Antrag eingereicht haben, wird Ihnen Ihre EKVK per Post an die von Ihnen angegebene Adresse geschickt. Eine pdf-Version der Karte wird zu Informationszwecken auch in Ihrem Online-Schalter zur Verfügung stehen.

Persönlicher Antrag :

Wenden Sie sich an Ihre Krankenversicherung :

 • telefonisch
 • per Mail
 • oder vereinbaren Sie einen Termin in den Räumen Ihrer Krankenkasse (Text nur verfügbar auf Niederländisch oder Französisch)

 

Was ist bei Verlust/Vergessen der EKVK zu tun ?

Wenn Sie Ihre Karte verlegt oder verloren haben, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Krankenkasse zu bitten, Ihnen per Fax oder E-Mail eine Ersatzbescheinigung für die EKVK zuzusenden. Mit dieser Bescheinigung genießen Sie die gleichen Rechte wie mit Ihrer Karte.

 

Was kann ich tun, wenn ich ohne die Karte unterwegs bin und eine medizinische Behandlung benötige ?

Die Tatsache, dass Sie Ihre Karte nicht bei sich haben, hindert Sie nicht daran, während Ihrer Reise medizinisch notwendige oder dringende medizinische Versorgung zu erhalten. Ohne die Karte müssen Sie die Rechnungen bezahlen und dann eine Erstattungsanfrage an Ihre Krankenversicherung stellen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Nachweise und Dokumente (Rechnungen, Zahlungsbelege, Rezepte, ärztliche Berichte usw.) aufbewahren, die belegen, dass Sie medizinische Versorgung erhalten haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier.

Im Ausland zu sein, bedeutet nicht, dass Sie keine Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK) beantragen können. Weitere Informationen finden Sie hier.

Denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie Mitglied der Neutrale Ziekenfondsen sind, im Notfall auf medizinische Hilfe im Ausland über unser MUTAS-Alarmzentrum zählen können (Text nur verfügbar auf Niederländisch oder Französisch).

Bitte beachten Sie, dass die Kriterien für die Berechtigung zur Reisehilfe von MUTAS in Artikel 34 der Satzung des Nationalen Verbands der Neutrale Ziekenfondsen aufgeführt sind und hier verfügbar sind (Text nur verfügbar auf Niederländisch oder Französisch).

 

Welche Rechtsmittel habe ich, wenn meine Krankenkasse mir die Ausstellung einer EKVK verweigert ?

Eine Europäische Krankenversicherungskarte oder, falls keine Karte vorhanden ist, eine vorläufige Ersatzbescheinigung, falls die Karte nicht sofort verfügbar ist, wird Ihnen zur Verfügung gestellt, sofern Sie bei Ihrer Krankenkasse eine Pflichtversicherung abgeschlossen haben.

Andernfalls haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei Solvit einzureichen.

 

Gesetzgebung

Artikel 19, Absatz 1 und Artikel 27, Absatz 1 der Verordnung 883/2004 vom 29. April 2004: über das Recht auf Gesundheitsversorgung im Ausland.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883

Artikel 25, Abschnitt A, Absatz 3 der Verordnung 987/2009, 16/9/2009: in Bezug auf das Dokument (EKVK).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0987

 

Interessante Links

LIKIV :

INAMI -  Vacances dans l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse (Text nur verfügbar auf Niederländisch oder Französisch)

 

Europäische Kommission :

Europäische Kommission - Die Europäische Krankenversicherungskarte

 


 

 NL 

 FR 

 DE 

 EN 

.

 

What is the EHIC ?

The European Health Insurance Card (EHIC) is an insurance coverage document essential for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland travelling or temporarily staying in another Member State. The card gives you the right to healthcare in the following countries :

Australia*Latvia
AustriaLiechtenstein
BulgariaLithuania
CroatiaMalta
Cyprus**Netherlands
Czech RepublicNorthern Macedonia
DenmarkNorway
EstoniaPoland
FinlandPortugal
FinlandeRomania
FranceSlovakia
GermanySlovenia
GreeceSpain
HungarySweden
IcelandSwitzerland
IrelandUnited Kingdom
Italy

The EHIC is individual, registered and free of charge. Every member of the family must have his own card, including the children.

*The EHIC is valid in Australia, even though this country is not part of Europe. More information can be found here (Text only available in Dutch or French).

**The card is not valid in the Turkish part of Cyprus.

 

What is the purpose of the EHIC ?

The EHIC can be used to demonstrate that you are insured and that the medical care you have received during your temporary stay abroad can be financed under the same conditions as for an insured person from that country.

The card is only valid in the PUBLIC health system.

Attention, the EHIC :

 • cannot be used for private medical costs;
 • is not an alternative to travel insurance such as MUTAS (Text only available in Dutch or French);
 • does not cover repatriation or loss/theft of property;
 • does not cover your costs if you travel specifically to obtain medical treatment;
 • is not a guarantee that the services will be free of charge. Health systems vary from country to country, and services that are free in your country may need to be paid in another country.

 

What information is available on the EHIC ?

The European Health Insurance Card contains only the surname and first name of the cardholder, his personal identification number, his date of birth and the expiry date of the validity period of the card. There are no medical records on it.

 

What is the period of validity of the card ?

Tickets delivered in Belgium are valid for 2 years. The validity date is on the lower right corner of the card.

 

How is the EHIC used ?

 • Present your EHIC to the PUBLIC health care provider/hospital : 
  • Show your EHIC to prove that you are covered by your country's health insurance. In most cases you will not have to pay the full amount of the medical care. The medical costs will be arranged directly between the health authorities of the country where you reside and your health insurance fund. You may still have to pay a personal share. Check with your health insurance fund if there is a possibility of an additional refund a posteriori.
 • If the EHIC is refused because : 
  • the hospital/provider is not part of the public health sector 
  • the care is not covered by the EHIC (planned care, not reimbursable, …) 

we advise you to keep all original medical documents (cash cards, doctor's orders and medical records, etc.) and to submit a refund application  a posteriori  for your health insurance fund.

Important: As a member of the Mutualités Neutres, you automatically receive urgent medical assistance thanks to Mutas. In case of hospitalisation, all you have to do is call Mutas within 48 hours. More information about this service can be found here (Text only available in Dutch or French).

 

How do you get your EHIC ?

If your contribution under the compulsory health insurance is correct, you can apply for this card free of charge from your health insurance fund in various ways.

Online request :

 1. Online request online ticket office of your health insurance fund.
 2. See the section dedicated to the EHIC.
 3. Follow the instructions to complete the online request form.
 4. Check that you have provided all the required information.
 5. Once the application has been submitted, your EHIC will be sent to you by post at the address you have provided. In your online ticket office, a PDF version of the map will also be available for information.

Personal request :

Contact your health insurance fund :

 • by phone
 • by email
 • or make an appointment in an office of your health insurance fund (Text only available in Dutch or French)

 

What should you do if you forget/lose your EHIC ?

If you have forgotten or lost your card, you can ask your health insurance fund to fax or e-mail you a certificate of replacement of the EHIC. This certificate gives you the same rights as your card.

 

What if I travel without the card and need medical care ?

The fact that you are not in possession of your card doesn't prevent you from receiving medically necessary or urgent medical care during your trip. Without the card, you will need to pay the bills and then submit a reimbursement request to your health insurance fund. Make sure to keep all the evidence and documents (invoices, payment receipts, prescriptions, medical reports, etc.) that prove you received medical care. More information on this is available here.

Being abroad doesn't mean you can’t order a European Health Insurance Card (EHIC). For more information, you can check here.

Remember that if you are affiliate at the Neutrale Ziekenfondsen, you can rely on emergency medical assistance abroad through our MUTAS alarm center (Text only available in Dutch or French).

Please note that the criteria for eligibility for MUTAS travel assistance are outlined in Article 34 of the statutes of the National Union of Neutrale Ziekenfondsen and are available here (Text only available in Dutch or French).

 

What can I do if my health insurance fund does not want to provide me with an EHIC ?

A European health insurance card, or in the absence of a provisional replacement certificate if the card is not immediately available, will be delivered to you on condition that your compulsory insurance is in order at your health insurance fund. 

If not, you can appeal by lodging a complaint with SOLVIT.

 

Legislation

Article 19, paragraph 1 and Article 27, paragraph 1 of Regulation 883/2004 of April 29, 2004: regarding the right to healthcare abroad.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883

Article 25, Section A, Paragraph 3 of Regulation 987/2009, 16/9/2009: regarding the document (EHIC).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0987

 

Interesting links

INAMI :

INAMI -  Vacances dans l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse (Text only available in Dutch or French)

 

European Commission :

European Commission - European Health Insurance Card

 


 

 NL 

 FR 

 DE 

 EN 

.